Karly & Eddie | Monroe Center, Illinois - Katherine McLaughlin